Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mdk.elblag.pl/

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej: aktualizacji:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień :

- podwyższony kontrast
- podświetlane linki
- powiększanie czcionki


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andrzej Wiśniewski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon:55-625-82-10
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu rozmieszczony jest na dwóch obiektach.

  1. Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu - ul. Bema 37
  2. Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu - ul. Warszawska 51

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu - ul. Bema 37

Do budynku MDK prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bema, prowadzą do niego schody, bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi także wejście z boku obiektu, gdzie jest zamontowany podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi (osób niepełnosprawnych). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie placówki są miejsca parkingowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu - Warszawska 51

Do budynku MDK prowadzi główne wejście znajdujące się od kanału elbląskiego, prowadzą do niego schody, bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi także wejście z boku obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia w podpiwniczeniu. Możliwe jest tam wejście dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie placówki są miejsca parkingowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie ( parter, 1 piętro,2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.